ការប្តេជ្ញារបស់កម្ពុជា
ចំពោះការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ (២០១៨-២០២៣) របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាន់យកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមមុំទាំងបួនរបស់ខ្លួន ដែលរួមទាំង ការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញកាបូនទាប និងធន់នឹងអាកាសធាតុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងធានាគុណភាពបរិស្ថាន។

សារពីប្រធាន ក.ជ.អ.ច.

Featured Article

09 Nov 2021

អបអរសាទរទិរាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

អាន​បន្ថែម
29 Dec 2022

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នេះ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
26 Dec 2022

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី...

អាន​បន្ថែម
20 Dec 2022

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា...

អាន​បន្ថែម
19 Dec 2022

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
Career

Career

Assist us in addressing sustainable development issues in the country,
and contributing to global sustainable development goals.

លទ្ធកម្ម/ការងារ

No Upcoming Events.ពុំមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដល់ទេ

ឯកសារបោះពុម្ព

មើល​បន្ថែម​
HP Latest Publications