ការប្តេជ្ញារបស់កម្ពុជា
ចំពោះការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព

យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ (២០១៨-២០២៣) របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាន់យកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាប័ន្ន ជាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមមុំទាំងបួនរបស់ខ្លួន ដែលរួមទាំង ការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញកាបូនទាប និងធន់នឹងអាកាសធាតុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងធានាគុណភាពបរិស្ថាន។

សារពីប្រធាន ក.ជ.អ.ច.

Featured Article

09 Nov 2021

អបអរសាទរទិរាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ

អាន​បន្ថែម
03 Jan 2022

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព...

អាន​បន្ថែម
17 Dec 2021

«ការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ពិសេសវិស័យឯកជន ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់...

អាន​បន្ថែម
08 Dec 2021

សៀមរាប៖ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន...

អាន​បន្ថែម
ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗនៅ COP26
09 Nov 2021

នៅក្នុងផ្នែកនៃសន្និសីទកំពូលនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាស...

អាន​បន្ថែម
Career

Career

Assist us in addressing sustainable development issues in the country,
and contributing to global sustainable development goals.

លទ្ធកម្ម/ការងារ

No Upcoming Events.ពុំមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងមកដល់ទេ

ឯកសារបោះពុម្ព

មើល​បន្ថែម​
HP Latest Publications