ក្រប​ខ័ណ្ឌ​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជាឆ្នាំ​២០១៦-២០៣០

  • Date of publication: 19 November 2018
  • Institution: រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
  • Author: រាជរដ្ឋាភិបាល
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 170


ក្នុង​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៥ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ជាមួយ​នឹង​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​អង្គ​ការ​សហប្រជាជាតិ​ នៅក្នុង​សម័យ​ប្រជុំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​របស់​មហា​សន្និបាត​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ បាន​អនុម័ត​របៀប​វារៈ​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​​ (គ.អ.ច.) ២០១៦-២០៣០។ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ថ្មី​នេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បានបន្ត​ការខិតខំ​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ធ្វើ​មូលដ្ឋាន​នីយកម្ម​គោលដៅ​សកល​នៃ​ គ.អ.ច. ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​បរិការណ៍​កម្ពុជា​ ដែល​ហៅ​ថា គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​កម្ពុជា (គ.អ.ច.ក.) ហើយ​ គ.អ.ច.ក នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​ទៅ​ក្នុង​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍ​ជាតិ​ និង​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​តាម​វិស័យ​ ជាពិសេស ត្រូវ​ប្រើ​ជាធាតុ​ចូល​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​រៀបចំ​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ ២០១៩-២០២៣។

Tag(s): Monitoring and Evaluation (M&E) , Policies and Plans