ភស្តុតាងវិទ្យាសាស្រ្តបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពង់ប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

របាយការណ៍វាយតម្លៃលើកទី៤ របស់ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ(IPCC) ចេញផ្សាយឆ្នាំ២០០៧ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ភពផែនដីកំពុងប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កដោយសកម្មភាពមនុស្ស។ ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចគេចផុតពីវិបត្តិសកលលោកនេះទេ ក៏ប៉ុន្តែកម្រិតដែលកម្ពុជាកំពុងបង្កឱ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកម្រិតនៃការរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខុសពីប្រទេសដទៃទៀត។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបណ្តាលមក ពីការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាស ដែលកម្ពុជាបញ្ចេញបរិមាណដ៏តិចតួចណាស់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាមធ្យមនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកាត់បន្ថយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម­សេដ្ឋកិច្ច និងសមិទ្ធផលដែលកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍកន្លងមក។

មានការសិក្សាវិទ្យាសាស្រ្តយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាច្រើនអំពីអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា។ សីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជាបានកើនឡើង ០,៨អង្សាសេ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៦០ ក្នុងអត្រាកំណើនប្រហែល០,១៨អង្សាសេក្នុងមួយទសវត្សរ៍។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1960 មកភាពញឹកញាប់នៃថ្ងៃក្តៅបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ (ជាមួយនឹងការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតដែលបានកត់សម្គាល់នៅខែកញ្ញា - វិច្ឆិកា) ក៏ដូចជាមានភាពញឹកញាប់នៃចំនួនយប់ក្តៅ (ជាមួយការកើនឡើងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានកត់សម្គាល់ក្នុងខែធ្នូ - កុម្ភៈ) ។ ទាំងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចំនួន។

ដោយទទួលស្គាល់ភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រទេសចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរបៀបដែលបាតុភូតសកលលោកនេះអាចរារាំងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់នូវយុទ្ធសាស្រ្តរួមរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលមានចែងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCSP 2014-2023) ។ CCCSP កំណត់នូវវិធានការអាទិភាពទាំងបន្ស៊ាំនិងការកាត់បន្ថយដែលត្រូវអនុវត្ត និងយន្ដការនានាដើម្បីបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យម។ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ឱ្យមានការចាត់ចែងស្ថាប័ននិងយន្តការសមស្របនានា ដើម្បីឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេស។ ស្របតាម CCCSP ក្រសួងពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗបានរៀបចំផែនការសកម្មភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមវិស័យ(CCAP) ហើយឥឡូវកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពទាំងនោះ សំដៅកសាងភាពធន់របស់វិស័យនិងជួយប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍបញ្ចេញកាបូនទាប។ ដូចគ្នានេះដែរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនរួមទាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន កំពុងចូលរួមក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់សហគមន៍។

អាទិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺ៖

  • បន្តការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា២០១៤­២០២៣ ផែនការជាតិបន្ស៊ាំ(NAP) និងរបាយការណ៍រួមចំណែកកម្ពុជាអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ(NDC)  តាមរយៈការផ្តល់ការគាំទ្រដល់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន១៤ ដែលបានអនុម័តផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសំដៅប្រមូលធនធាននិងកសាងភាពជាដៃគូ និងដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អនុវត្តការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឱ្យទូលំទូលាយ។
  • ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងបច្ចេកទេសដើម្បីរៀបចំកម្មវិធី
  • កំណត់ពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក៏ដូចជាកំណត់ពីសក្តានុពលក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមរយៈការដាក់បង្ហាញនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាពិសេសសម្រាប់វិស័យសំខាន់គាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដូចជាថាមពលនិងការដឹកជញ្ជូនជាដើម។
  • បង្កើនការយល់ដឹង ការកសាងសមត្ថភាព និងការអប់រំទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
  • កៀរគរធនធានពីប្រភពខាងក្រៅប្រទេសដូចជាមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង ដែលអាចរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តគម្រោងអាទិភាពនៅកម្ពុជា។ និង
  • បន្តចូលរួមកិច្ចចរចារអន្តរជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកដ៏សំខាន់នេះ។

 

Block Data Portal

Title

Documents still in draft form will be posted here as they become available. These can be proposals of revised or new legislation or regulation, draft policies, startegies and plans, awareness raising materias, new tools to aid practitioners work on climate change, etc.

NCSD and DCC will grately appreciate and duely consider the input received through this website in the new version of the drafts.  You will be contacted, if you so wish, in case followup clarification of your suggestions or concerns are needed.

Download5.97 KB
Download5.97 KB
Download5.97 KB
Download5.97 KB
Experts Roster

Experts Roster

DCC roster of experts pulls together information on experts who are working on climate change related sectors in Cambodia.

Experts Roster

Featured Article

19 Dec 2023 គម្រោង "ការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញកាបូនតិច ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ តាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអំណោយផលល្អដល់បរិស្ថាន" ឬហៅថា "គម្រោង TEST" ត្រូវបាន​អនុវត្ត​ចាប់​ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ឆ្នាំ២០២៣... អាន​បន្ថែម
22 Nov 2023

នាថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
10 Nov 2023

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
04 Nov 2023

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន៖...

អាន​បន្ថែម
01 Oct 2023

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣...

អាន​បន្ថែម
HP Latest Publications