ព័ត៌មាននៃប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

3
29 Dec 2022 81

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នេះ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត...

អាន​បន្ថែម
26 Dec 2022 35

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
20 Dec 2022 43

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...

អាន​បន្ថែម
19 Dec 2022 75

រាជធានីភ្នំពេញ៖ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្រោមជំនួយគាំទ្រពីកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា...

អាន​បន្ថែម
15 Dec 2022 13

At the Ministry of Environment, H.E. Tin Ponlok, Secretary of State had a meeting with H.E. Pedro Zwahlen,...

អាន​បន្ថែម
25 Nov 2022 44

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២ លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉ៅ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសហការី...

អាន​បន្ថែម
20 Nov 2022 44

អេហ្ស៊ីប៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២ លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉ៅ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសហការី...

អាន​បន្ថែម
18 Nov 2022 39

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ជា ចន្ទន៍ធូ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រ និងលោកបណ្ឌិត...

អាន​បន្ថែម
17 Nov 2022 39

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉ៅ...

អាន​បន្ថែម
16 Nov 2022 57

អេហ្ស៊ីប៖ ដោយសារសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច០២ទស្សវត្សចុងក្រោយកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសចំណូលទាប...

អាន​បន្ថែម