របាយការណ៍នៃការសិក្សាលើកទី៣ស្តីពី «ការស្វែងយល់ពីទស្សនៈសាធារណជនចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅកម្ពុជា៖ ចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និងការអនុវត្ត» (KAP3)_EN

  • Date of publication: May 2021
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: CCCA3/DCC/GSSD
  • Language: English
  • Type: Document
  • Page: 167

Tag(s): ការបន្ស៊ាំ , Case study , ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង , Mitigation , Resilience , ថ្នាក់ក្រោមជាតិ , ការប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដោយចីរភាព , ថាមពលនិរន្តរភាព , Water Sector