របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពពីរឆ្នាំម្តងលើកទី១ របស់កម្ពុជាក្រោមអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

  • Date of publication: 13 August 2020
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: DCC/GSSD
  • Language: English
  • Type: Document
  • Page: 207

របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពពីរឆ្នាំម្តងលើកទី១ របស់កម្ពុជាក្រោម​​អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

Tag(s): ការបន្ស៊ាំ , ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , របាយការណ៍