ឯកសារបោះពុម្ពស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

3
ផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុង...
December 2020 1,653

ក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ក្រសួងរ៉ែ...

អាន​បន្ថែម
របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពពីរឆ្នាំម្តងលើកទី១...
13 August 2020 823

របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពពីរឆ្នាំម្តងលើកទី១ របស់កម្ពុជាក្រោម​​អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

អាន​បន្ថែម
កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពថ...
24 October 2019 174

Framework Agreement of the International Solar Alliance (ISA) Establishment កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពថាមពលព្រះអាទិត្យអន្តជាតិ...

អាន​បន្ថែម
ដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកំណើនស...
07 January 2019 3,110

ម៉ូដែលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ច (ម៉ូដែល CEGIM) គឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សារួមគ្នា ដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងបរិស្ថាន...

អាន​បន្ថែម
មគ្គទេសក៍ស្តីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតង_សីហា ២០១៩_Kh...
01 August 2019 329

មគ្គទេសក៍ស្តីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតង សីហា ២០១៩

អាន​បន្ថែម
មគ្គទេសក៍បច្ចេកវិទ្យាបន្ស៊ាំសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម...
01 June 2019 395

មគ្គទេសក៍បច្ចេកវិទ្យាបន្ស៊ាំសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម មិថុនា ២០១៩

អាន​បន្ថែម
សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ...
May 2018 685

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ ២០២០-២០២៣ Guideline for Formulating the National Strategic Development Plan (NSDP)...

អាន​បន្ថែម
មគ្គទេសក៍ស្តីពីការបន្ស៊ាំវិស័យធនធានទឹក_មីនា ២០១៩...
March 2019 294

មគ្គទេសក៍ស្តីពីការបន្ស៊ាំវិស័យធនធានទឹក Working Paper

អាន​បន្ថែម
ការអនុវត្តតាមបែបប្រពៃណី...
01 March 2019 215

ការអនុវត្តតាមបែបប្រពៃណី និងជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា មីនា ២០១៩ Indigenous and Traditional Practices March 2019

អាន​បន្ថែម