សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ (NSDP) ២០២០-២០២៣ 

  • Date of publication: May 2018
  • Institution: ក្រសួងផែនការ​ (MoP)
  • Author: MoP
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 11

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ ២០២០-២០២៣ 

Guideline for Formulating the National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023

NSDP 2019-2023 (Guideline for Formulating)

Tag(s): ផែនការ , Policy , យុទ្ធសាស្ត្រ