មគ្គទេសក៍បច្ចេកវិទ្យាបន្ស៊ាំសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម_មិថុនា ២០១៩_Kh

  • Date of publication: 01 June 2019
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: SPCR & International Centre for Environmental Management (ICEM)
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 350

មគ្គទេសក៍បច្ចេកវិទ្យាបន្ស៊ាំសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម

មិថុនា ២០១៩

Tag(s): ការបន្ស៊ាំ , កសិកម្ម , Technology , គម្រោង - SPCR