ការអនុវត្តតាមបែបប្រពៃណី និងជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា_មីនា ២០១៩_Kh

  • Date of publication: 01 March 2019
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: SPCR & International Centre for Environmental Management (ICEM)
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 204

ការអនុវត្តតាមបែបប្រពៃណី និងជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

មីនា ២០១៩

Indigenous and Traditional Practices

March 2019

Tag(s): Resilience , គម្រោង - SPCR