សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (ឯកសារចងក្រង)

  • Date of publication: 21 October 2019
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: National Council for Sustainable Development (NCSD)
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 210

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព នៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលប្រជុំ ម៉ុក ម៉ារ៉េត ទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន រាជធានីភ្នំពេញ​។

សិក្ខាសាលានេះ ផ្តោតលើប្រធានបទចំនួន៤ រួមមាន៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ កំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចបរិស្ថាន ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងជីវសុវត្ថិភាព។

Tag(s): សិក្ខាសាលា កិច្ចប្រជុំ និងការបណ្តុះបណ្តាល