ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងនិរន្តរភាពសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ ២០១៨-២០៣០_Kh

  • Date of publication: 19 November 2018
  • Author: NCSD, GGGI & ICEM
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 84

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងនិរន្តរភាពសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញ ២០១៨-២០៣០

Tag(s): ទីក្រុងនិរន្តរភាព