ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍបៃតងឆ្នាំ២០១៣-២០៣០_Kh

  • Date of publication: 01 March 2013
  • Author: National Council on Green Growth
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 61

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍបៃតងឆ្នាំ២០១៣-២០៣០_Kh

មីនា ២០១៣

Tag(s): Green Growth , ថាមពលនិរន្តរភាព