សៀវភៅ​​បណ្តុះ​បណ្តាល​​សម្រាប់​​ការ​ធ្វើ​​សារពើ​ភណ្ឧ​ឧស្ម័ន​​ផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) ក្នុង​​វិស័យ​​ដំណើរការ​​ឧស្សាហកម្ម​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​​ផលិតផល

  • Date of publication: ឧសភា ២០១៨
  • Institution: Ministry of Industry and Handicraft
  • Author: MIH
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 32

សៀវភៅ​បណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​មាន​គោល​បំណង​ដូចខាងក្រោម៖
-ណែនាំ​អំពី​ទស្សនទានជាមូលដ្ឋាន​នៃ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ពី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ និង​វិធាន​ការ​ឆ្លើយ​តប។
- ការណែនាំ​និង​កសាង​សមត្ថភាព​លើ​វិធី​សាស្ត្រ​ដើម្បី​គណនាការបញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ GHG។
- កំណត់​បញ្ហា​ប្រឈម​និង​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​ការប្រមូល​ទិន្នន័យ​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។ និង
- បង្កើន​ការសម្របសម្រួល កិច្ច​សហប្រតិ​បត្តិការ និង​កិច្ច​សន្ទនា​រវាង​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល និង​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​​ដទៃ​ទៀត​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ និង​ការធ្វើ​សារពើភណ្ឌ​ការ​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ GHG។

Tag(s): CCCA Grant & LoA , Manual, Guideline & Procedure , Technology , Training Module