សិក្ខាសាលាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១

  • Date of publication: 29 September 2020
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: GSSD/NCSD
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 165

កម្រងឯកសារ៖ 

សិក្ខាសាលាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១

សាលប្រជុំម៉ុក ម៉ារ៉េត ទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

Tag(s): សិក្ខាសាលា កិច្ចប្រជុំ និងការបណ្តុះបណ្តាល