ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) ២០១៩-២០២៣_Kh

  • Date of publication: November 2019
  • Institution: ក្រសួងផែនការ​ (MoP), រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
  • Author: Royal Government of Cambodia
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 445

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣_Kh

National Strategic Development Plan 2019-2023_Kh

NSDP 2019-2023_Kh

Tag(s): ផែនការ , Policy , យុទ្ធសាស្ត្រ