សារពើភណ្ឌឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងវិស័យដំណើរការឧស្សាហកម្ម និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល

  • Date of publication: ធ្នូ ២០១៨
  • Institution: Ministry of Industry and Handicraft
  • Author: ក្រសួងឧស្សាហ៍កម្ម និងសិប្បកម្ម
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 62

ការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង ប្រសិទ្ធភាពធនធាន និង​ផលិតកម្មស្អាត (RECP) ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន (EMS) ការកាត់​បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (GHG) និង​ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និង​សិប្បកម្ម

Tag(s): CCCA Grant & LoA , Industry