និមិត្តសញ្ញានៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.)

Tag(s): អត្តសញ្ញាណ , និមិត្តសញ្ញា


  • Date of publication: 17-10-2016
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: NCSD - National Council for Sustainable Development
  • Language: Khmer
  • Type: Image
  • Quality: High resolution

និមិត្តសញ្ញានៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (ក.ជ.អ.ច.)

និមិត្តសញ្ញា ក.ជ.អ.ច.