ការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បម្រើឱ្យគោលបំណងសន្តិភាព_X stand_DST_2019_Kh

  • Date of publication: 2019
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: DST/NCSD
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 1

ការប្រើប្រាស់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់បម្រើឱ្យគោលបំណងសន្តិភាព

X stand_DST_2019_Kh

Tag(s): ខិត្តប័ណ្ណ និងផ្ទាំងរូបភាព , ថាមពលនិរន្តរភាព , Technology