ឱកាសពិសេសសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ

  • Date of publication: 2018
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: DST/NCSD
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 2

ឱកាសពិសេសសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ

Tag(s): ខិត្តប័ណ្ណ និងផ្ទាំងរូបភាព , Renewable Energy , Technology