​សៀវភៅយេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

  • Date of publication: 2019
  • Institution: គណៈកម្មាធិការជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាម​បែបប្រ​ជាធិប​តេយ្យនៅថ្នាក់​ក្រោមជាតិ (NCDD), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD), កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP)
  • Author: SRL/DCC/NCSD
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 16

យេនឌ័រ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

Booklet_SRL_Kh

Tag(s): ខិត្តប័ណ្ណ និងផ្ទាំងរូបភាព , ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , យេនឌ័រ , កម្មវិធី និងគម្រោង , Project - SRL