នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមការគាំទ្រពីកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដំណាក់កាលទី៣  (CCCA3)  បានរៀបចំ «សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ផែនការសកម្មភាពអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលវែងប្រកបដោយអព្យាក្រឹតកាបូន និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃ NDC/LTS4CN» ក្រោមការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលដោយ លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉ៅ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អនុប្រធានទី២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន និងដោយការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ-មន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន លោក លោកស្រី ជាសមាជិកក្រុមការងារបច្ចេកទេសប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ចំនួន ៤៥ រូប។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហការ និងសមត្ថភាពអ្នកចូលរួមស្តីពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃ NDC/LTS4CN និងចូលរួមពិភាក្សាពីសូចនាករសំខាន់ៗ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពអនុវត្ត LTS4CN។

លោកបណ្ឌិត ហាក់ ម៉ៅ បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលក្នុងនោះរួមការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្រ្ត និងភស្តុតាងនានានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពេលថ្មីៗរួមមាន ទឹកជំនន់នៅប៉ាគីស្ថាន គ្រោះរាំងស្ងួតនៅអឺរ៉ុប និងទឹកជំនន់ថ្មីៗនៅកម្ពុជា ជាដើម។ លោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអំពីការប្តេជ្ញាចិត្ត និងមហិច្ឆតារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនាកិច្ចប្រជុំ COP27 ជាពិសេសតាមរយៈការបង្កើនហរិញ្ញប្បទានបន្ស៊ាំក្នុងការឆ្លើយតបការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ លោកបណ្ឌិត បានសង្កត់ធ្ងន់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានគាំទ្រលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកល ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដោយអនុលោមទៅតាម អនុសញ្ញា និងពិធីសារអន្តរជាតិដែលចូលជាធរមាន។ យើងកំពុងត្រៀមរៀបចំបច្ចុប្បន្នភាពផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា និងផែនការជាតិបន្ស៊ាំ នាពេលខាងមុខ ហើយផែនការទាំងនេះត្រូវតែមានសង្គតិភាពជាមួយរបាយការណ៍ Updated NDC និង LTS4CN។ 

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃ NDC/LTS4CN ដែលបានដាក់ឱ្យដំណើរការ គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃក្របខ័ណ្ឌតម្លាភាព ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ហើយវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់រាយការណ៍អំពីវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយប្រព័ន្ធតាមដាននេះបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់របស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្ត NDC ហើយត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានដំណើរការ និងទទួលលទ្ធផល ដូចជា (១) ការធ្វើបទបង្ហាញពីការរៀបចំផែនការអនុវត្ត LTS4CN រួមមាន សកម្មភាព និងសូចនាករសម្រាប់ដាក់បញ្ចូល ទៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃ LTS4CN តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (២)  កិច្ចពិភាក្សាអំពី បញ្ហាប្រឈមនានា សកម្មភាព និងសូចនាករតាមវិស័យសំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្ត LTS4CN (៣) ការពង្រឹងកិច្ចសហការ ក៏ដូចជាសំណូមពររបស់ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលើដំណើរការរៀបចំរបាយការណ៍ NDC តាមរយៈប្រព័ន្ធ NDC/LTS4CN អនឡាញ។  


  • Share on Social Media