គម្រោង «ការអភិវឌ្ឍបញ្ចេញកាបូនតិចសម្រាប់ផលិតភាព និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួល អាកាសធាតុតាមរយៈ ការផ្ទេរវិធីសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាមេត្រីភាពបរិស្ថាន» លទ្ធផល ១.១.៤៖ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយមេរៀនបទពិសោធន៍ផ្តោតសំខាន់លើប្រសិទ្ធភាព ធនធាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុ

  • Date of publication: December 2021
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE)
  • Author: Department of Climate Change
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 2

Tag(s): ការបន្ស៊ាំ , ខិត្តប័ណ្ណ និងផ្ទាំងរូបភាព , ថាមពល