សំនួរ និងចម្លើយ ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការណែនាំ​ការរៀបចំ​សំណើ​សុំផ្តល់​មូលនិធិ​ជំនួយ​ឥត​សំណង​ដល់​គម្រោង​នវានុវត្តន៍​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

  • Date of publication: 13 មករា 2020
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: DCC/CCCA3
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 7

សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការណែនាំ​ការរៀបចំសំណើ​សុំផ្តល់មូល​និធិជំនួយ​ឥតសំណង​ដល់​គម្រោង​នវានុវត្តន៍​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រ ២កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ

Tag(s): CCCA Grant & LoA