សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ សម្ព័ន្ធ​ភាព​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​កម្ពុជា​ផ្តល់​ថវិកា ២លានដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែម​ទៀត​ដល់​កម្មវិធី​បន្សុំា​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយនៅ​កម្ពុជា

  • Date of publication: មេសា ២០១២
  • Author: CCCA
  • Language: English
  • Type: Document
  • Page: 3

Tag(s): Other