ព័ត៌មាន SCPR - មិថុនា ២០២០

  • Date of publication: June 2020
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: SCRP
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 4

ព័ត៌មាន​កម្មវិធី SPCR ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយចីរភាព
នាយកដ្ឋាន​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ
កម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

Tag(s): Newsletter