ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ (CCCSP 2014-2023)_KH

  • Date of publication: November 2013
  • Author: RGC
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 69

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ២០១៤-២០២៣ (CCCSP 2014-2023)

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​កម្ពុជា ២០១៤-២០២៣(ផ.យ.ប.អ.ក.) ផ្តោតលើ​ទិសដៅ​យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ ដើម្បី​លើកស្ទួយ​ការអភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព ដែល​យើង​ត្រូវប្រកាន់យក​ក្នុង​រយៈពេល ១០ឆ្នាំ​ខាងមុខ។ ឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នេះ ត្រូវបាន​រៀបចំ​ដោយ​ផ្អែកលើ​គោលនយោបាយ​និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដែលមាន​ស្រាប់ ដើម្បី​ធានា​ឱ្យបាន​នូវ​ក្របខ័ណ្ឌ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ប្រទាក់ក្រឡា​គ្នា​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជាច្រើន​នៃ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ តាមរយៈ​វិធានការ​បន្ស៊ាំ ការកាត់បន្ថយ​ការបញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ផ្ទះ​កញ្ចក់ និង​ការអភិវឌ្ឍ​ដោយ​បញ្ចេញ​កាបូន​តិច។

ផ.យ.ប.អ.ក. មាន​ទិសដៅ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចំនួន ៨ ៖

១.  លើកកម្ពស់​ភាព​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ តាមរយៈ​ការធ្វើឱ្យ​ប្រសើរឡើង​នូវ​សន្តិសុខ​ស្បៀង ទឹក និង​ថាមពល។

២.  កាត់បន្ថយ​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​នៃ​វិស័យ តំបន់ យេនឌ័រ​និង​សុខភាព​នៅ​ចំពោះមុខ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។

៣.  លើកកម្ពស់​ភាព​ធន់​នឹង​អាកាសធាតុ នៃ​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗ (បឹង​ទន្លេសាប ទន្លេមេគង្គ តំបន់ឆ្នេរ តំបន់​ខ្ពង់រាប។ល) ជីវៈចម្រុះ តំបន់ការពារធម្មជាតិ និង​តំបន់​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌។ 

៤.  លើកកម្ពស់​ការកសាង​ផែនការ និង​បច្ចេកវិទ្យា​បញ្ចេញ​កាបូន​តិច ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​ដោយ​ចីរភាព។

៥.  ពង្រឹងសមត្ថភាព ចំណេះដឹង និង​ការយល់ដឹង​សម្រាប់​ឆ្លើយតប​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។

៦.  លើកកម្ពស់​ការចូលរួម និង​កិច្ច​គាំពារ​សង្គម តាមបែប​បន្ស៊ាំ​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការបាត់បង់ និង​ខូចខាត។

៧.  ពង្រឹង​ស្ថាប័ន និង​ក្របខ័ណ្ឌ​ការងារ​សម្របសម្រួល សម្រាប់​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ថ្នាក់ជាតិ។

៨.  ពង្រឹង​កិច្ចសហការ និង​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​នៅក្នុង​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ឆ្លើយតប​នឹង​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​នៅ​ថ្នាក់​តំបន់ និង​ពិភពលោក។

Tag(s): ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , Policies and Plans