គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍបៃតង_2013_Kh

  • Date of publication: 01 March 2013
  • Author: National Council on Green Growth
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 14

គោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍបៃតង របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ២០១៣

Tag(s): Green Growth , ថាមពលនិរន្តរភាព , Policies and Plans