ការសិក្សាលើកទី២ ស្តីពី​ ការ​ស្វែងយល់​ទស្សនៈ​សាធារណជន​ចំពោះ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា - KAP2 Full Report Khmer

  • Date of publication: 2016
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: MoE/NSCD
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 212

ការសិក្សាលើកទី២ ស្តីពី​ ការ​ស្វែងយល់​ទស្សនៈ​សាធារណជន​ចំពោះ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និង​ការ​អនុវត្ត ឆ្នាំ២០១៦

Tag(s): ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , របាយការណ៍