មេក្រូសាធារណៈគឺជាឧបករណ៍ណ៍ដែលជូនដំណឹងជាមុនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបង។

មេក្រូត្រូវបានភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលមានស្រាប់គ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋខេត្តបាត់ដំបង។ នៅពេលមានគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើង មន្រ្តីទទួលបន្ទុកក្នុងការចេញសារប្រកាសអាសន្ននឹងប្រើមេក្រូសាធារណៈ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ដែរនឹងរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ និងគ្រោះធម្មជាតិដទៃផ្សេងទៀត។

____________________

#បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសុវត្ថិភាព
#ការច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយនិរន្តរភាព

គម្រោងនវានុវត្តន៍នេះ អនុវត្តដោយ៖អង្គការ People In Need Cambodia ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (NCDM) និងរដ្ឋបាលក្រុងបាត់ដំបង

ប្រភព៖ https://www.facebook.com/ews1294/photos/a.189937989110257/704621737641877/ 

  • Share on Social Media