ការផ្តល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយ៖ ឥទ្ធិពល នៃកម្មវិធី ស្ដីពី ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា៖ ភាពងាយ រងគ្រោះ ភាពក្រីក្រ និងយេនឌ័រ

  • Date of publication: January 2022
  • Institution: Cambodia Development Resource Institute
  • Author: CDRI
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 12

Tag(s): យេនឌ័រ , Policies and Plans , Policy , Vulnerability Assessment