សទ្ទានុក្រមឈ្មោះប្រទេស រាជធានី/រដ្ឋធានី និងបច្ចេកសព្ទភូមិវិទ្យាមួយចំនួន ខ្មែរ-បារាំង-អង់គ្លេស

  • Date of publication: July 2022
  • Institution: National Council for Khmer Language
  • Author: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 104

Tag(s): Cross Cutting