ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ

  • Date of publication: 11 April 2014
  • Institution: ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: N/A
  • Language: Khmer
  • Type: Document
  • Page: 68

ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ

Tag(s): Protected area , Policies and Plans