សិក្ខាសាលាកម្រិតមូលដ្ឋានស្តីពីការពង្រឹង​អភិបាលកិច្ច​នៃ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ ដើម្បី​ពង្រឹង​សមភាព​យេនឌ័រ​នៅកម្ពុជា

Tag(s): ការបន្ស៊ាំ , ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , យេនឌ័រ , សិក្ខាសាលា កិច្ចប្រជុំ និងការបណ្តុះបណ្តាល


  • Date of publication: 20 ធ្នូ 2019
  • Institution: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (MEF), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD), កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP)
  • Author: NCSD/DCC
  • Language: Khmer
  • Type: Album
  • Photos Number: 5