កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី១​ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ប្រតិបត្តិ​នៃ​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធ​ភាព​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​កម្ពុជា​ ដំណាក់​កាល​ទី៣

Tag(s): ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , Program - CCCA , សិក្ខាសាលា កិច្ចប្រជុំ និងការបណ្តុះបណ្តាល


  • Date of publication: 11 February 2020
  • Author: CCCA3/DCC
  • Language: Khmer
  • Type: Album
  • Photos Number: 17

កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី១​ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ប្រតិបត្តិ​នៃ​កម្មវិធី​សម្ព័ន្ធ​ភាព​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​កម្ពុជា​ ដំណាក់​កាល​ទី៣
បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ នៅ​ថ្ងៃអង្គារ ៣រោច ខែ​មាឃ ឆ្នាំ​កុរ​ ឯកស័ក​ ព.ស ២៥៦៣​ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី​១១​ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០។