សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី «ការលើក​កម្ពស់​មូលដ្ឋាន​វិទ្យាសាស្ត្រ​អាកាសធាតុ​សម្រាប់​សកម្មភាព​ផ្តល់​មូលនិធិ​អាកាស​ធាតុ​បៃតង» (GCF) នៅ​កម្ពុជា

Tag(s): ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ


  • Date of publication: 04 Feb 2020
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: NCSD/DCC
  • Language: Khmer
  • Type: Album
  • Photos Number: 8