កម្រងរូបភាព៖ កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ និង​ដៃ​គូអភិវឌ្ឍន៍ «បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​ដំណើរការ ការចូលរួម​​ចំណែក​របស់​ជាតិ​ដើម្បី​អនុវត្ត​អនុសញ្ញា​ក្របខណ្ឌ​សហប្រជាជាតិ​ស្តីពី​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ»

Tag(s): ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , សិក្ខាសាលា កិច្ចប្រជុំ និងការបណ្តុះបណ្តាល


  • Date of publication: 05 March 2020
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: DCC/NCSD
  • Language: Khmer
  • Type: Album
  • Photos Number: 20