កម្រងរូបភាព សិក្ខាសាលាវិបស្សនារបស់កម្មវិធី និងគម្រោងដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

Tag(s): ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ , Program - CCCA , កម្មវិធី និងគម្រោង


  • Date of publication: June 2020
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE), ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព (NCSD)
  • Author: CCCA3/DCC
  • Language: Khmer
  • Type: Album
  • Photos Number: 16