យុទ្ធសាស្ដ្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន ២០២៣-២០២៨

  • Date of publication: November 2023
  • Institution: ក្រសួងបរិស្ថាន (MoE)
  • Author: Ministry of Environment
  • Language: Khmer, English
  • Type: Document
  • Page: 59

Tag(s): សេដ្ឋកិច្ច , ការអប់រំ , Policies and Plans , Policy , Renewable Energy , ការប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដោយចីរភាព